Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Monkeyproof bvba. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Monkeyproof bvba, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 01 augustus 2011 en zijn gekend onder “algemene voorwaarden v1.2″

Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Onderhoud van een website: het door Monkeyproof bvba inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Monkeyproof bvba een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met Monkeyproof bvba verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Monkeyproof bvba en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Monkeyproof bvba opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Monkeyproof bvba zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Monkeyproof bvba blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Monkeyproof bvba. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Monkeyproof bvba zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Monkeyproof bvba niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
 6. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Monkeyproof bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Monkeyproof bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Monkeyproof bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Monkeyproof bvba. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Monkeyproof bvba zijn verstrekt, heeft Monkeyproof bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
 4. Monkeyproof bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Monkeyproof bvba kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Monkeyproof bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Monkeyproof bvba of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Duur en beeindiging

 1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen
  • Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn.
  • De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.4, 7, en 9.
  • De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
  • Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
 2. Het hosten van een website & het beheer van domeinnamen
  • Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.
  • Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.
  • Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van Monkeyproof bvba wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.
 3. Onderhoudscontracten
  • Onderhoudscontracten vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering zoals in 5.1.3. bepaald en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.
  • Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
  • Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.
 4. Algemeen
  • Monkeyproof bvba kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Monkeyproof bvba gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
  • Monkeyproof bvba heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Modaliteiten van levering

 1. Monkeyproof bvba gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Monkeyproof bvba eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Monkeyproof bvba. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Monkeyproof bvba ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Monkeyproof bvba over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Door Monkeyproof bvba gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
 4. Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het handtekenen van de bestelbon ertoe gehouden het voorschot te betalen. Monkeyproof bvba behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

Overmacht

 1. Monkeyproof bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Monkeyproof bvba als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Monkeyproof bvba alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Monkeyproof bvba geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Monkeyproof bvba tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

 1. Alle prijzen ten aanzien van particulieren zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Prijzen aan BTW-plichtigen worden steeds exclusief BTW opgegeven.
 2. De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijzaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.
 3. Andere tariefwijzigingen worden door Monkeyproof bvba minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Monkeyproof bvba is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Monkeyproof bvba het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Monkeyproof bvba aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Monkeyproof bvba het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan Monkeyproof bvba over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.
 4. Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van Monkeyproof bvba.
 5. In dergelijke gevallen behoudt Monkeyproof bvba zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan Monkeyproof bvba.
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Monkeyproof bvba heeft voldaan.

Copyright

 1. Al het door Monkeyproof bvba vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Monkeyproof bvba niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. De eigendom van door Monkeyproof bvba verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Monkeyproof bvba, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Monkeyproof bvba hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Monkeyproof bvba gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Monkeyproof bvba behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Monkeyproof bvba bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Monkeyproof bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Monkeyproof bvba op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Monkeyproof bvba of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Monkeyproof bvba.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Monkeyproof bvba slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Monkeyproof bvba voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Monkeyproof bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens Monkeyproof bvba en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.
 4. Monkeyproof bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. Monkeyproof bvba is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.
 6. De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Monkeyproof bvba wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Monkeyproof bvba aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever zal Monkeyproof bvba vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

Coordinaten

 1. De opdrachtgever dient Monkeyproof bvba terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.
 2. Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enz…

Overdracht rechten en plichten

Monkeyproof bvba noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Diverse bepalingen

 1. Monkeyproof bvba zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Monkeyproof bvba.
 2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.
 3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.
 4. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Monkeyproof bvba zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 5. Monkeyproof bvba is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Monkeyproof bvba en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 3. In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.
 4. Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.
 5. Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van Monkeyproof: https://www.monkeyproof.be/30/onze+voorwaarden
 6. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
 7. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.